محصولات در حال طراحی و تولید

محصولات در حال طراحی و تولید

شرکت فنی و مهندسی دانش آزمای سپنتا در سال 1398 موفق به تولید PLC و

X